sklepjezdziecki Regulamin komisu

REGULAMIN KOMISU SIODEŁ W SKLEPIE „KASHTAN”

Przyjęcie rzeczy do komisu:

Do komisu przyjmujemy siodła po umówieniu się na odbiór siodła.
Towar wyceniamy po dokładnym obejrzeniu, a następnie zawieramy umowę komisową.
Aby oddać sprzęt do komisu musisz mieć ukończone 18 lat i legitymować się dowodem osobistym.


1. Jakie rzeczy przyjmujemy do komisu?

siodła


Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjmowania w komis rzeczy używanych mocno zużytych, nieprawidłowo pielęgnowanych lub takich, które w naszej ocenie nie mają szansy się sprzedać.

ZASADY:

Osoba oddająca rzeczy do komisu musi mieć ukończone 18 lat, legitymować się dowodem osobistym oraz oświadczyć, że oddawany przedmiot stanowi jej własność. Po ustaleniu ceny towaru, której składową stanowi 70% kwoty dla klienta oraz 30% dla sklepu, zostaje podpisana umowa komisowa na okres 3 miesięcy. W przypadku sprzedaży towaru zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani telefonicznie o możliwości odbioru gotówki w sklepie. Przy odbiorze gotówki należy przedstawić swój egzemplarz umowy komisowej (prosimy o podanie numeru swojej umowy). 
Przy odbiorze więcej niż 200 zł prosimy o zgłoszenie daty odbioru. Jeśli Państwo nie zgłoszą chęci odbioru może się zdarzyć, że nie będziemy mogli wydać gotówki tego dnia.

Wszystkie towary zakupione w komisie nie podlegają zwrotowi, reklamacji oraz wymianie. Prosimy o przemyślane zakupy.

W przypadku braku sprzedaży po upływie czasu umowy, po konsultacji z Państwem obniżamy cenę produktu lub zwracamy oddany do komisu towar. (Jeśli nie zgłoszą Państwo chęci odbioru towaru zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego obniżenia ceny lub w przypadku braku kontaktu Państwem do 6 miesięcy od podpisania umowy do oddania porzuconych u nas rzeczy dla fundacji zajmującej się końmi "Dar Serca").


NOTA PRAWNA:

 1. Komisant w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą przedmiotów w formie obrotu wtórnego.
 2. Przyjęcie towaru w komis i ich sprzedaż odbywa się każdorazowo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Komisantem a Komitentem.
 3. Komitent zobowiązany jest do przekazania towarów wolnych od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich. W przypadku wystąpienia wad fizycznych, prawnych lub obciążeń, Komitent zobowiązany jest do naprawienia wady, zwrotu ceny za wypłacony towar jeżeli naprawa jest niemożliwa, wycofania towaru z komisu oraz naprawienia szkody poniesionej przez Komisanta.
 4. Komisant wystawi do sprzedaży przedmiot zgodnie z dyspozycjami Komitenta, w formach określonych w umowie komisu.
 5. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży przedmiotu za cenę możliwie najwyższą.
 6. Minimalna cena sprzedaży określona w umowie komisu jest minimalną ceną, za którą Komisant jest upoważniony do sprzedaży przedmiotu. Cena ta obejmuje należność dla Komitenta, prowizję komisową oraz podatek VAT należny od prowizji komisowej.
 7. W uzasadnionych przypadkach Komitent może wyrazić zgodę na sprzedaż obiektu za cenę niższą niż minimalna. Zgoda taka powinna zostać wyrażona w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Obniżeniu ulega wówczas w sposób proporcjonalny również należność dla komitenta.
 8. Tytułem wynagrodzenia Komisantowi przysługuje prowizja procentowa w wysokości określonej w umowie komisu, która będzie obliczona od ceny sprzedaży przedmiotu.
 9. Komisant ma prawo do potrącenia należnej prowizji wraz z podatkiem VAT z ceny sprzedaży.
 10. Komisant może żądać prowizji komisowej w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy komisu z przyczyn leżących po stronie Komitenta.
 11. Należność z tytułu sprzedaży obiektu zostanie wypłacona w formie gotówkowej po otrzymaniu przez Komisanta od kupującego pełnej ceny sprzedaży za przedmiot.
 12. Komisant od chwili przyjęcia przedmiotu w komis ponosi ryzyko jego uszkodzenia, zniszczenia i utraty.
 13. W razie nie sprzedania przedmiotu w ciągu 3 miesięcy od momentu zawarcia umowy komisu, Komisant ma prawo:

a)     jednostronnie obniżyć minimalną cenę sprzedaży o 10%, przy czym może ona ulec dalszemu obniżeniu o kolejne 10% aktualnej ceny w każdym następnym okresie 1-miesięcznym; w takim przypadku obniżeniu ulega również proporcjonalnie należność dla komitenta,

b)     odstąpić od umowy komisu i wezwać Komitenta do odbioru przedmiotu.

 1. Wezwanie do odbioru zostanie najpierw zgłoszone telefonicznie, następnie wysłane do Komitenta listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W wezwaniu zostanie wyznaczony termin odebrania przedmiotu, nie dłuższy niż 14 dni od daty doręczenia wezwania.
 2. W razie opóźnienia Komitenta w odbiorze przedmiotu w wyznaczonym terminie, Komisant ma prawo złożyć obiekt do magazynu na koszt Komitenta. Należność tytułem opłaty za przechowanie w wysokości 5 % od minimalnej ceny sprzedaży przedmiotu za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia w odbiorze przedmiotu. Opłata będzie naliczana od momentu upłynięcia terminu wskazanego na wezwaniu do odbioru przedmiotu.
 3. Komitent powinien poinformować Komisanta o zmianie swojego adresu. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, iż pisma kierowane na posiadany przez Komisanta adres Komitenta uznaje się za skutecznie doręczone.
 4. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla miasta Krakowa.

 

Zakup rzeczy z komisu:

BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTÓW I WYMIAN RZECZY Z KOMISU. PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY.

 

sklepjezdziecki do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl