sklepjezdziecki Regulamin internetowego sklepu jeździeckiego

REGULAMIN INTERNETOWEGO SKLEPU JEŹDZIECKIEGO

Informujemy, że zgodnie z pkt. III § 9 ust. 3-5 regulaminu, koszt transportu zostanie wliczony proporcjonalnie do cen produktów i nie będzie widoczny jako osobna pozycja na rachunku.

Rozdział 1.

Postanowienia wspólne

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze internetowego sklepu i komisu jeździeckiego www.kashtan.pl a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników internetowego sklepu jeździeckiego.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z internetowego sklepu jeździeckiego każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z internetowego sklepu jeździeckiego oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.

3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na żądanie użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.

4. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem internetowego sklepu jeździeckiego:

(a) sprzedawcą jest administrator,

(b) kupującym jest użytkownik sklepu.

 

§ 2

Słowniczek

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

a) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

b) formularz zakupu – skrypt będący częścią internetowego sklepu jeździeckiego stanowiący środek komunikacji elektronicznej i umożliwiający złożenie zamówienia;

c) informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

d) internetowy sklep jeździecki www.kashtan.pl prowadzony przez administratora pod adresem internetowym: www.kashtan.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;

e) spam – wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody administratora innym użytkownikom;

f) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 243).

g) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

h) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;

i) towar – produkty oferowane do zakupu w internetowym sklepie jeździeckim;

j) umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia w internetowym sklepie i komisie jeździeckim;

k) użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z internetowego sklepu i komisu jeździeckiego;

l) zamówienie – dyspozycja zakupu towaru złożona przez użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

§ 3

Informacje podstawowe i techniczne

1. Administratorem internetowego sklepu i komisu jeździeckiego jest Olga Weselak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Olga Weselak Firma Handlowo - Usługowa "Ambition" pod adresem ul. Edwarda Heila 10 lok. 19, 30-653 Kraków, NIP: 679 293 54 70, REGON: 360804076.

2. Sklep oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) tematyczne strony internetowe;

b) sklep internetowy;

3. Korzystanie internetowego sklepu i jeździeckiego możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:

a) przeglądarka: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Edge

b) rozdzielczość: 1920 x 1080, 1366 x 768, 1280 x 800, 1600 x 1200

c) system operacyjny: Microsoft Windows - od wersji Vista i wyżej

d) wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb.

Minimalne wymagania sprzętowe określone przez producenta systemu operacyjnego, niezbędnego do prawidłowego działania systemu.

4. Sklep jeździecki online zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

 

§4

Korzystanie ze strony internetowej sklepu i komisu jeździeckiego online

1. Korzystanie i rejestracja w internetowym sklepie i komisie jeździeckim są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania z internetowego sklepu jeździeckiego jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom informacji handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w internecie.

3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności internetowego sklepu jeździeckiego lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do internetowego sklepu jeździeckiego  bez podania przyczyn.

4. Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami internetowego sklepu jeździeckiego. Administrator nie angażuje się także w jakiekolwiek czynności i działania związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

 

§5

Odpowiedzialność

1. Korzystanie ze internetowego sklepu jeździeckiego odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Administrator nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania internetowego sklepu jeździeckiego, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w par. 3 ust. 2 regulaminu.

2. Administrator nie odpowiada w szczególności za:

a) jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych;

b) treści reklam umieszczanych w ramach internetowego sklepu jeździeckiego;

c) spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu;

d) przerwy w funkcjonowaniu internetowego sklepu jeździeckiego zaistniałe z przyczyn niezależnych od administratora, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.;

e) szkody spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze internetowego sklepu jeździeckiego;

f) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników danych i informacji zawartych w internetowym sklepu jeździeckim.

 

§ 6

Zagrożenia

1. Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:

a) spam,

b) wirusy,

c) konie trojańskie,

d) ataki hakerskie.

2. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności przez:

a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;

b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

 

§ 7

Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez użytkownika z którejkolwiek z usług oferowanych w ramach internetowego sklepu jeździeckiego.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez użytkownika profilu umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia profilu przez użytkownika.

4. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.

5. Tryb składania i realizacji zamówień, a także zawierania umowy sprzedaży określono w rozdziale 2.

 

§ 8

Prawa autorskie

1. Niniejszy sklep jeździecki online jest własnością administratora. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością administratora. Zawarte w internetowym sklepie i komisie jeździeckim materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zm.).

2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych sklep jeździeckiego online, drukowanie i kopiowanie fragmentów internetowego sklepu jeździeckiego wyłącznie dla użytku osobistego użytkownika.

3. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem pkt 2.

4. Przystępując do korzystania z internetowego sklepu jeździeckiego, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

5. Wszystkie użyte w niniejszym sklepie i komisie jeździeckim online znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

 

§ 9

Prywatność

1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest administrator. Wypełnienie przez użytkownika formularza zakupu albo przesłanie zamówienia przez inne środki komunikacji elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach internetowego sklepu i komisu jeździeckiego, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a) ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

b) ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883, ze zm.);

c) rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024);

d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:

a) imię i nazwisko,

b) adres korespondencyjny,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail,

e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,

f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

4. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności do:

a) wglądu do swoich danych osobowych,

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5. Aplikacje internetowego sklepu jeździeckiego mogą używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w polityce cookie dostępnej na stronach internetowych sklepi i komisu jeździeckiego online.

 

 

Rozdział 2.

Składanie i realizacja zamówień

 

§10

Tryb nawiązywania umowy sprzedaży

1. Umowa sprzedaży towaru może zostać zawarta przez:

a) formularz zakupu,

b) inne środki komunikacji elektronicznej.

2. Umowa sprzedaży towaru zostaje zawarta z chwilą przesłania przez kupującego formularza zakupu.

3. W przypadku wysłania zamówienia na adres elektroniczny sprzedawcy bądź poprzez inne środki komunikacji elektronicznej umowa dochodzi do skutku, jeżeli sprzedawca potwierdzi jej zawarcie, wysyłając e-mail zwrotny.

4. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez składającego zamówienie niniejszego Regulaminu, co składający zamówienie potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem internetowego sklepu jeździeckiego.

5. Elementem procedury składania zamówienia jest podanie przez składającego zamówienie jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych oraz wyrażenie przez składającego zamówienie zgody na przetwarzanie danych osobowych  w celu realizacji i obsługi zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

 

§ 11

Jakość towaru

1. Sprzedawca gwarantuje najwyższą jakość towaru.

2. Zamieszczone w sklepie jeździeckim online zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów towaru.

 

  • 12

Cena towaru

1. Wszystkie ceny sprzedaży towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek.

2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej sklepu jeździeckiego online w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez kupującego zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez kupującego.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty internetowego sklepu jeździeckiego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w sklepie jeździeckim online bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio zamówień.

5. Ceny towarów podane na stronach internetowych obowiązują jedynie przy składaniu zamówień oraz dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie stacjonarnym obowiązują ceny towarów uwidocznione w sklepie stacjonarnym.

6. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:

a) za pobraniem. Płatność za pobraniem polega na zapłacie gotówką należnej kwoty kurierowi w momencie dostawy przesyłki. Kurier przekazuje odbiorcy przesyłkę, a ten wypłaca mu gotówką kwotę należną za zamówienie. Następnie firma kurierska rozlicza się ze sklepem z otrzymanych należności. Dla klienta dowodem zapłaty za towar jest pokwitowanie przejęcia pobrania wystawione przez kuriera,

b) na rachunek bankowy sprzedawcy przed wysyłką towaru.

7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
8. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)

9. 

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§13

Składanie zamówienia

1. Zamówienie może zostać złożone przez:

a) formularz zakupu,

b) inne środki komunikacji elektronicznej.

2. Chwilą złożenia zamówienia jest wysłanie formularza zakupu albo wiadomości przez środki komunikacji elektronicznej.

3. Złożenie zamówienia odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „potwierdzam zakup Naciśnięcie na przycisk „potwierdzam zakup” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Złożenie zamówienia potwierdzane jest wysłaniem na adres e–mail kupującego dokumentu zawierającego potwierdzenie zawarcia umowy.

4. W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko oraz adres kupującego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) kupującego, dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres kupującego.

5. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza złożenie sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia. Po złożeniu przez kupującego zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez kupującego wiadomości o otrzymaniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy kupującym a sklepem i komisem jeździeckim online.

6. Po złożeniu zamówienia kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży towaru oraz opłaty pocztowej za przesyłkę przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, chyba że płatność dokonywana jest za pobraniem.

7. Brak wpłaty po upływie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia. Po upływie wskazanego w zdaniu pierwszym terminu sprzedawca dokona anulacji zamówienia.

8. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane od następnego dnia roboczego.

 

§ 14

Realizacja zamówienia

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sprzedawcę rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym sprzedawcy przesłanej przez kupującego ceny sprzedaży towaru.

2. Istnieje możliwość przyspieszenia realizacji zamówienia, gdy kupujący prześle potwierdzenie przelewu na adres elektroniczny sprzedawcy.

3. Wysyłka towaru następuje do 30 dni roboczych od daty zaksięgowania pełnej ceny sprzedaży oraz opłaty pocztowej za przesyłkę.

4. Towary wysyłane są na podany w zamówieniu adres za pośrednictwem doręczyciela:

a) paczkomaty inpost,

b) kuriera – opłata według wskazań firmy kurierskiej.

4. Wszelkie prawa i ryzyka związane z towarem przechodzą na kupującego z chwilą wydania towaru doręczycielowi.

5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§15

Odstąpienie od umowy

 

1. Klient będący konsumentem w ciągu 14 dni od otrzymania nabytego towaru może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie, dostarczając je w formie poczty e-mail bądź poczty tradycyjnej. Przesyłkę należy przesłać na adres Sprzedającego. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór odstąpienia od umowy stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. Zwrotom nie podlega towar na zamówienie specjalne i towar po rabacie. 

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient (konsument) jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.

4. Zwrot towaru przez Klienta (konsumenta) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu 14 dni od dnia, w którym poinformował internetowy sklep jeździecki o odstąpieniu od umowy.

5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta (konsumenta) do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§16

Reklamacje

1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na adres mailowy sklep@kashtan.pl.

3. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz stanowiącego załącznik za niniejszym Regulaminem. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient może skorzystać.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) na adres: ul. E. Heila 10/19, 30-653 Kraków.

5. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Rozdział 3.

Postanowienia końcowe

 

§16

Odesłanie

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych wskazanych w par. 8 ust. 1 oraz par. 9 ust. 2 niniejszego regulaminu.

 

§ 17

Zmiana regulaminu

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad funkcjonowania internetowego sklepu jeździeckiego w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.kashtan.pl.

2. O zmianie regulaminu administrator zawiadomi użytkowników, zamieszczając stosowną informację w internetowym sklepie jeździeckim.

 

§ 18

Zakończenie i zmiana działalności

Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania sklepu i komisu jeździeckiego online, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania  działalności, przeniesienia praw do internetowego sklepu jeździeckiego oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze internetowym sklepie jeździeckim. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem administratora.

 

§ 19

Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

sklepjezdziecki do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl